آمدن وشدن - sanam

 

گر آمدنم به خود بدی نامدمی

 

ور نیز شدن بمن بدی کی شدمی

 

به زان نبدی که اندر این دیر خراب

 

نه آمدمی نه شدمی نه بدمی