پرده اسرار - sanam

 

در پرده اسرار کسی را ره نیست

 

زین تعبیه جان هیچ کس آگه نیست

 

جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست

 

می خور که چنین فسانه ها کوته نیست