چهار وهفت - sanam

ای آن که نتیجه ی چهارو هفتی

 

وز هفت وچهار دائم اندر تفتی

 

می خور که هزار بار بیشت گفتم

 

باز آمدنت نیست چو رفتی، رفتی