اسرار معما - sanam

 

ای دل باسرار معما نرسی

 

در نکته ی زیرکان دانا نرسی

 

این جا بمی لعل بهشتی میساز

 

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی