کاریکلماتور - sanam

** ابر غمگین بارون فرو می بارد و ابر خشمگین تگرگ فرو میریزد.

**تلخی حرفش را با لبخندی شیرین جبران می کرد.

**سکوت راه را پیش پای فریاد هموار می کند.

** هر وقت تنها می شد به میهمانی خیالش می رفت .

** با گرمی نگاهش یخ لبخندم را ذوب کرد.

**وقتی نیستی ،چشم دیدن نگاهم را ندارم.

**فاصله ی بین دو باران سکوت ناودان است .

** خورشید آرزوی شب را به روشنی روز بر باد می دهد .