کاریکلماتور - sanam

 

View Full Size Image

** تنها چیزی که هیچ وقت سیر نمی شود ، پیاز است !!!!

**تنها غذایی که ممکن است مو نداشته باشد ، طاس کباب است !!!!

** هر چه شیشه ی عینکم را تمیز تر می کنم ، دنیا را کثیف تر می بینم !!!!

**با مخالفت باد ،رضایت بادبادک برای پرواز جلب می شود !!!!

**مگس های قرن بیست و یکم غذایشان را از زباله های اتمی تاُ مین میکنند !!!!

**قار قار کلاغ مرا به یاد شکمم می اندازد !!!!