غم - sanam

تاکی غم آن خورم که دارم یا نه

 

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 

پر کن قدح باده که معلومم نیست

 

کایندم که فرو برم برآرم یا نه