چرخ افلاک - sanam

آن کس که زمین و چرخ افلاک نهاد

 

بس داغ که اوبر دل غمناک نهاد

 

بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک

 

در طبل زمین و حقه خاک نهاد