می ناب - sanam

 

من بی می ناب زیستن نتوانم

 

بی باده کشید بار تن نتوانم

 

من بنده آن دمم که ساقی گوید

 

یک جام دگر بگیر و من نتوانم

 

عمر خیام