زیباترین نام - sanam

 

زیباترین و محبوب ترین فرشته ی خداوند که 

مقدس ترین نام را خداوند بر او نهاده،

مادراست