مادر من - sanam

 

مادر

          گر چه من دیگر نمی بینم گل روی ترا          

خاطراتت را در این غم خانه مهمان میکنم