شعر - sanam

نتوان دل شاد را به غم فرسودن

 

وقت خوش خود به سنگ محنت سودن

 

کس غیبت چه داند که چه خواهد بودن

 

می باید و معشوق و به کام آسودن