دیدگاه - sanam

محبوب ترین کاره نزد خداوندهمانا مسرور کردن مؤمنان است . پیامبر اکرم

هیچ ثروتی همچون تندرستی و هیچ نعمتی همچون شاد زیسن و دلخوشی نیست . لقمان حکیم

شادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص انسانی . ارسطو فیلسوف یونانی